หน้าหลัก      ดาวน์โหลด      บริการ      กระดานสหกรณ์      ข้อมูลทั่วไป   
เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบเจ้าหน้าที่
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ระเบียบการให้เงินกู้
ทุนส่งเสริมบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิก
การฝากออมทรัพย์- ประจำ
ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น
อัตราดอกเบี้ย
Download แบบฟอร์ม
    - คำขอกู้เงินสามัญ
     - คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
    - คำขอกู้เงินเพื่อการศึกษา
    - คำขอกู้เงินพิเศษ
    - เงินฝากออมทรัพย์
    - แจ้งความประสงค์
ติดต่อสหกรณ์
WEBBOARD
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม
Alabama Jones Act Injuries
คน ตั้งแต่ กรกฎาคม 2551
วิสัยทัศน์/ประกาศ
ระดมเงินออม  ดูแลสมาชิกเดิม  เพิ่มสมาชิกใหม่ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากร้อยละ 7.85 เป็น 7.50 เริ่ม 1 กันยายนนี้ค่ะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด
ซึ่งเรามีบริการในรูปแบบของ web siteให้ท่านอย่างครบวงจรและสามารถ เข้าใช้บริการเว็บไซต์์ของสหกรณ์ได้

             
นายชาตรี    ชาปะวัง
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด
ขอเชิญชวนสมาชิก ออมเงิน ดอกเบี้ยสูงกับสหกรณ์ฯ วันนี้

"ประเภทเงินฝาก"

 เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี
      - สามารถฝากถอนได้ทุกวันทำการ

  เงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ย 5.00 ต่อปี นำส่งภาษีร้อยละ 15
      - เงินฝากประจำ 12 เดือน

ในปี 2557 สหกรณ์ฯจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้
    ระดับที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
     ระดับที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
     ระดับที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ ม.ปลาย จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
     ระดับที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
    รวมทั้งสิ้น 130 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 307,500 บาท
    *** ให้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557
           และปิดรับสมัครในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค) คลิกที่นี่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คลิกที่นี่
ประชุมประจำเดือน วันที่ 19 กันยายน 2557
ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด คลิกที่นี่
 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557

 

 

 

ข่าวสารน่ารู้

       เว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัดอยู่ในระหว่างดำเนินการขออภัยสำหรับข้อมูลและเมนูบางลิ้งค์
ที่ยังไม่สามารถเข้าชมได้หากท่านใดมีข้อมูลที่จะเพิ่มเติมเพื่อให้เว็ปไซต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกขอได้โปรดนำ

ข้อมูลแจ้งได้ที่ฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด หรือได้ที่ E-mail : sahakorn_saving@hotmail.com
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด
เลขที่ 141/15-16 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 0 – 4351 – 3005, 0 – 4352 – 6887 โทรสาร. 0-4351-8188
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)
3 %
 เงินฝากประจำ (เสียภาษี)
5 %
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ
7.50 %
  เงินกู้ฉุกเฉิน
7.50 %
  เงินกู้พิเศษ
7.50 %
  เงินกู้เพื่อการศึกษา
7.50 %
การโอนผ่านบัญชีสหกรณ์
ชื่อบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
ธ.กรุงไทย สาขาหายโศรก
293-6-00223-0
ธ.กรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
411-6-03602-1
ธ.กรุงเทพ สาขาร้อยเอ็ด
269-301772-1
ธ.ออมสิน สาขาร้อยเอ็ด
07-5201-10-000091-9
 
เว็บไซต์ สพท
เว็บไซต์หน่วยงานอื่น