ข่าวประชาสัมพันธ์
There are no translations available.>>>แบบฟอร์มใหม่ คำขอกกู้สามัญ คลิก

>>จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม และ เดือนอื่นๆ คลิก

››สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด ขอเชิญสมาชิกออมเงิน ดอกเบี้ยสูงกับสหกรณ์ฯ วันนี้ คลิก

 ในปี 2557 สหกรณ์ฯจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ดังนี้ 

    ระดับที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
     ระดับที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
     ระดับที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับ ม.ปลาย จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
     ระดับที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท
    รวมทั้งสิ้น 130 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 307,500 บาท
    *** ให้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2557
           และปิดรับสมัครในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค) คลิกที่นี่
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คลิกที่นี่
 ประชุมประจำเดือน วันที่ 19 กันยายน 2557
 ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด จำกัด คลิกที่นี่
 

ข่าว การศึกษา